W ramach podstawowej działalności POZ świadczeniodawca (lekarz POZ) ma obowiązek zapewnić funkcjonowanie gabinetu zabiegowego od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00.

 

Po godzinach podstawowej działalności POZ to jest:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 18,00 do 8,00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy (święta) od godz. 8,00 do 8,00 dnia następnego usługi zabezpieczane są w formie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej oraz w formie nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej przez POWIATOWĄ STACJĘ POGOTOWIA RATUNKOWEGO w Mielcu ul. Żeromskiego 22.

 

Zakres świadczeń zdrowotnych w nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opiece obejmuje świadczenia zdrowotne udzielne przez lekarza w formie porad ambulatoryjnych w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, z wyłączeniem stanów nagłych i stanów bezpośredniego zagrożenia życia, a w szczególności w sytuacjach: utraty przytomności, upadków z wysokości, złamań, wypadków komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości, urazów wypadkowych powstałych w nagłych sytuacjach, nagłej duszności, porażenia prądem elektrycznym, porodu oraz dolegliwości związanych z ciążą.

 

Świadczenia w nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opiece lekarskiej są bezpłatne i udzielane bez skierowania.
Niedopuszczalne jest obciążanie pacjenta lub jego bliskich koniecznością uiszczania dodatkowych opłat.

Zakres świadczeń zdrowotnych w nocnej i świątecznej wyjazdowej opiece lekarskiej obejmuje świadczenia zdrowotne lekarskie o charakterze wizyt domowych w domu chorego w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, z wyłączeniem stanów nagłych i stanów bezpośredniego zagrożenia życia, a w szczególności w sytuacjach: utraty przytomności, upadków z wysokości, złamań, wypadków komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości, urazów wypadkowych powstałych w nagłych sytuacjach, nagłej duszności, porażenia prądem elektrycznym, porodu oraz dolegliwości związanych z ciążą, nagłych zachorowaniach w miejscu publicznym.

 

Lekarz POZ ma obowiązek zlecania badań diagnostycznych, które określone są w Katalogu świadczeń diagnostycznych - diagnostyka z kompetencji POZ oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 r w sprawie wykazu badań diagnostycznych niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 83,poz. 767).