Telefon: (017) 86 04 170 

adres: Rzecznik Praw Pacjenta
Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie
ul. Zamkowa 8, 35 - 032 Rzeszów

Do dyspozycji ubezpieczonych w Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie jest Rzecznik Praw Pacjenta. Do jego obowiązków i zadań należy czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta w placówkach ochrony zdrowia, a w szczególności: 

* monitorowanie przestrzegania praw pacjentów, 
* pomoc dla ubezpieczonych i wskazywanie trybu interwencyjnego w przypadku naruszenia praw pacjenta na obszarze działania Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie, 
* przyjmowanie i rozpatrywanie skarg od ubezpieczonych na działalność świadczeniodawców z którymi Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie zawarł umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, 
* podejmowanie działań interwencyjnych u świadczeniodawców związanych z realizacją praw pacjenta na obszarze działania Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie, 
* współpraca z Radą Społeczną Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie w zakresie skarg ubezpieczonych, 
* współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi działającymi na rzecz przestrzegania praw pacjenta, 
* współpraca z Rzecznikami Odpowiedzialności Zawodowej w Izbie Lekarskiej, Rzecznikami Odpowiedzialności Zawodowej w Izbie Pielęgniarek i Położnych, 
* współpraca z organami założycielskimi jednostek ochrony zdrowia oraz ze świadczeniodawcami w zakresie realizacji praw pacjenta, 
* współpraca z mediami w zakresie przestrzegania praw pacjenta, 
* reagowanie na potrzeby pacjenta poprzez pomoc udzielaną w obrębie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie, 
* prowadzenie działań mających na celu upowszechnienie praw pacjenta wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności Karty Praw Pacjenta u świadczeniodawców z którymi Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie zawarł umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, 
* udzielanie informacji oraz odpowiedzi na pytania pacjentów, 

Zgłaszający się mogą również liczyć na poradnictwo na temat funkcjonowania NFZ, świadczeniodawców i systemu ochrony zdrowia oraz udzielanie informacji prawnej w zakresie prawa medycznego. Interwencje można zgłaszać telefonicznie, listownie bądź osobiście od poniedziałku do piątku od 8 do 16.