Pielęgniarki

 

 

Gabinet zabiegowy:

Marzanna Jasiak

Janina Sarna

 

 

Pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania (zajmuje się opieką nad szkołami podstawowymi oraz gimnazjum znajdującymi się na terenie gminy Wadowice Górne):

Słąba Lucyna

 

Zakres udzielania świadczeń zdrowotnych pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania (higienistki szkolnej):
Pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania (higienistka szkolna) realizuje świadczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U.03.130.1196.).
Pielęgniarka środowiskowa w środowisku nauczania i wychowania obejmuje opieką dzieci w wieku od 6 roku życia do 18/19 roku życia ( wg rocznika od klasy 0 do klasy ostatniej szkoły ponadgimnazjalnej).
W razie wypadku urazu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia podopiecznego/ucznia pielęgniarka ma prawo wezwać zespół ratownictwa medycznego.
Pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania ( higienistka szkolna) pracuje w gabinecie profilaktyki w szkole utworzonym zgodnie z Art. 91 ust 4 pt. 2 ustawy z dnia 27.06. 2003 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty o raz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. Nr 137, poz.1304) , lub w przypadku braku gabinetu w szkole udzielanie świadczeń realizowane jest w zakładzie opieki zdrowotnej (w gabinecie lekarza POZ na którego liście zapisany jest uczeń).
Pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania zapewnia dostępność do świadczeń od poniedziałku do piątku w wymiarze czasu odpowiadającym liczbie uczniów/wychowanków poprzez:
 • godziny otwarcia gabinetu profilaktyki w szkole/placówce wg planu pracy,
 • planu godzin lekcyjnych objętych programem zdrowotnym,
 • organizację form promocji zdrowia i profilaktyki chorób,
 • planu badań przesiewowych, szczepień ochronnych.

 

 

 

Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne (udzielają świadczeń pacjentom zapisanym):

Barbara Krawiec

Krystyna Bajdo

 

Zakres udzielania świadczeń pielęgniarki środowiskowo/rodzinnej:
Pielęgniarka zobowiązana jest do udzielania kompleksowych, pielęgniarskich świadczeń w środowisku podopiecznego, gwarantujących zachowanie świadczeń profilaktycznych, ciągłości leczenia i pielęgnacji.
Pielęgniarka ma obowiązek posiadania nesesera pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej, który wyposażony powinien być w podstawowy sprzęt i materiały jednorazowego użytku:
Realizacja kompleksowej opieki nad podopiecznym w zakresie zgodnym z godzinami funkcjonowania praktyki (w tym 6 godz. pracy w środowisku) następuje od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 18.00 z zapewnieniem ciągłości terapii i pielęgnacji nad przewlekle i obłożnie chorym w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.
 • W schorzeniach ostrych i nagłych zachorowaniach porada w dniu zgłoszenia
 • W schorzeniach przewlekłych w terminie uzgodnionym z ubezpieczonym.
 • Rejestracja pacjentów odbywa się może w każdej formie: osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej.
 • Zabrania się limitowania przyjęć ubezpieczonych
 • W czasie wyznaczonym do udzielania świadczeń w zakresie POZ pielęgniarka POZ udziela wyłącznie te świadczenia.

  

 

 

Położne środowiskowo-rodzinne (obejmują opieką zapisane kobiety i noworodki):

Bernadetta Bartkowicz

 

Zakres udzielania świadczeń zdrowotnych położnej środowiskowo/ rodzinnej:
Położna środowiskowa/rodzinna zobowiązana jest do udzielania kompleksowych, świadczeń zdrowotnych w środowisku podopiecznego z zakresu pielęgnacyjnej opieki położniczo - ginekologicznej, gwarantujących zachowanie ciągłości świadczeń profilaktycznych, pielęgnacji i leczenia.
Położna ma obowiązek posiadania nesesera położnej środowiskowej/rodzinnej, który wyposażony powinien być w podstawowy sprzęt i materiały jednorazowego użytku:
Realizacja kompleksowej położniczej opieki nad podopiecznymi w zakresie zgodnym z godzinami funkcjonowania praktyki (w tym 6 godz. pracy w środowisku) następuje od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 18.00 z zapewnieniem ciągłości terapii i pielęgnacji w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy
 • W schorzeniach ostrych i nagłych zachorowaniach porada w dniu zgłoszenia.
 • W schorzeniach przewlekłych w terminie uzgodnionym z ubezpieczonym.
 • Rejestracja pacjentów odbywać się może w każdej formie: osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej.
 • Zabrania się limitowania przyjęć ubezpieczonych
 • W czasie wyznaczonym do udzielania świadczeń w zakresie POZ pielęgniarka POZ udziela wyłącznie te świadczenia.