Informacje dla pacjentów

NZOZ „BIOCEN” prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej:

1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji, jak również innym uprawnionym podmiotom, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

2. Dokumentacja medyczna jest udostępniona do wglądu w siedzibie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego  bezpłatnie.

3. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w postaci: wyciągów, odpisów lub kopii pobierana jest opłata. 

4. Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej opłata nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

5. Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej opłata nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2;

6. Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, opłata nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2.

7. Wysokość opłat o których mowa w pkt. 2 – 4 określona jest poniżej.

 

Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Jedna strona kserokopii dokumentacji medycznej 0,25 zł.

Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 8,20 zł

Sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej  na elektronicznym nośniku danych 1,50 zł 

 

 Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat:

 

1. NZOZ „BIOCEN” udziela świadczeń zdrowotnych zarówno nieodpłatnie jak i odpłatnie.

2. Świadczenia zdrowotne będą udzielone nieodpłatnie w przypadku zawarcia przez NZOZ „BIOCEN” umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  z Narodowym Funduszem Zdrowia, w zakresie objętym umową na rzecz osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, bądź innych osób uprawnionych.

3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych organizowane jest w taki sposób, aby nie ograniczać dostępności do świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

4. Świadczenia zdrowotne odpłatne są realizowane na podstawie:

- umowy z pracodawcą – w tym przypadku rozliczenie następuje w okresach ustalonych w umowie, a pracownik korzystający ze świadczenia zdrowotnego nie jest obciążany kosztami usługi,

- umowy z towarzystwem ubezpieczeń – w tym przypadku rozliczenie następuje w okresach miesięcznych, ustalonych w umowie, a  pacjent korzystający ze świadczenia zdrowotnego nie jest obciążany kosztami usługi,

- indywidualnego rozliczenia z pacjentem. 

5. W przypadku świadczenia zdrowotnego odpłatnego, pacjent przed rozpoczęciem udzielania tego świadczenia ma prawo poznać jego cenę.

6. W przypadku świadczeń odpłatnych finansowanych indywidualnie, pacjent ma możliwość uregulowania należności za usługę przed jej rozpoczęciem lub po jej zakończeniu.

7. Zapłata za wykonane odpłatne świadczenia zdrowotne może być dokonana wpłatą gotówkową za pokwitowaniem, przelewem na wskazany rachunek bankowy.

8. Na życzenie pacjenta, każdorazowo za zrealizowanie odpłatnego świadczenia zdrowotnego, wystawiana jest faktura VAT/rachunek.

9. W przypadku nie wystawienia faktury VAT/ rachunku, przychód ewidencjonowany jest w kasie fiskalnej.

 

Wysokość opłat za udzielanie świadczenia zdrowotnego innego niż finansowane ze środków publicznych:

 

1. Opłaty mogą być pobierane od pacjentów w następujących przypadkach:

a) za świadczenia medyczne:

- w przypadku udzielenia świadczenia pacjentowi nieubezpieczonemu, lub takiemu który nie potrafi udokumentować swojego prawa do świadczeń medycznych w ramach zawartych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, zawartych z płatnikami, towarzystwami ubezpieczeniowymi,

- w przypadku udzielania świadczenia pacjentowi, który zgłosił się do NZOZ „BIOCEN” w trybie przyjęcia prywatnego,

 - w przypadku udzielenia świadczenia pacjentowi, który korzysta ze świadczenie nie objętych umowami z NFZ

b) za czynności administracyjne:

- za wydanie odpisu, wypisu lub kopii dokumentacji medycznej, zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie

- za wydanie odpisu, wypisu lub kopii dokumentacji medycznej, potwierdzonej przez lekarza, dla potrzeb ubezpieczeniowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie

- za wydanie orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia pacjenta, dla potrzeb innych niż proces leczenia i diagnozowania choroby,

- za wydanie orzeczenia lekarskiego z przeprowadzonego badania kierowców, kandydatów dla kierowców lub pracowników, zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie i zawartymi umowami o współpracy

Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych określona jest poniżej.

 

Wysokość opłat za udzielenie świadczeń  zdrowotnych  

1.Badanie lekarskie ogólne 30,00 zł

2. Wstrzyknięcie podskórne 5,00 zł

3. Wstrzyknięcie domięśniowe 5,00 zł

4. Wstrzyknięcie dożylne 10,00 zł

5. Badanie EKG bez opisu 10,00 zł

6. Badanie EKG z opisem 20,00 zł

7. Badanie do książeczki zdrowia 20,00 zł

8. Badanie poziomu cukru 4,00 zł

9. Badanie OB. 5,00 zł